Sponsorships


                                                        

 

STEPHANIE D.

Days Waiting: 2186

Age: 17

Sponsor Now
View Sponsorship

SUSANNA MEZHLUMYAN

Days Waiting: 496

Age: 14

Sponsor Now
View Sponsorship

SUSANNA SLABTSOVA

Days Waiting: 231

Age: 44

Sponsor Now
View Sponsorship

SUZAN B.

Days Waiting: 1967

Age: 14

Sponsor Now
View Sponsorship

SVETLANA MEZHLUMYAN

Days Waiting: 601

Age: 16

Sponsor Now
View Sponsorship

SYUZI SARGSYAN

Days Waiting: 651

Age: 10

Sponsor Now
View Sponsorship

TAMARA ASHKARYAN

Days Waiting: 89

Age: 18

Sponsor Now
View Sponsorship

TAMARA TSERUNYAN

Days Waiting: 182

Age: 7

Sponsor Now
View Sponsorship

TATEVIK MIRZAYAN

Days Waiting: 152

Age: 18

Sponsor Now
View Sponsorship

THE CHILDREN OF LATE VAHE and SHUSAN KARAMYAN

Days Waiting: 89

 

Sponsor Now
View Sponsorship

TIGRAN PAPIKYAN

Days Waiting: 231

Age: 6

Sponsor Now
View Sponsorship

TIGRAN POGOSSIAN

Days Waiting: 89

Age: 7

Sponsor Now
View Sponsorship

TIGRAN TOROSSIAN

Days Waiting: 89

Age: 11

Sponsor Now
View Sponsorship

TIGRANUHI MURADOVA

Days Waiting: 422

Age: 21

Sponsor Now
View Sponsorship

VAHE A.

Days Waiting: 1440

Age: 16

Sponsor Now
View Sponsorship

VANESSA KURKELIAN

Days Waiting: 89

Age: 6

Sponsor Now
View Sponsorship

VANETTA VARDANYAN

Days Waiting: 20

Age: 7

Sponsor Now
View Sponsorship

VANIK AND LILIT SARIBEKYAN

Days Waiting: 231

Age: 8

Sponsor Now
View Sponsorship

VANUSH ARAYIKI SAHAKYAN

Days Waiting: 1386

Age: 20

Sponsor Now
View Sponsorship

VARDAN DAVTYAN

Days Waiting: 601

Age: 9

Sponsor Now
View Sponsorship